Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2020

Data

Etap zapisów/
czynności kandydata
od do
14 stycznia godzina 12.00 21 stycznia godzina 12.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
24 stycznia
godzina 13.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
24 stycznia godzina 13.00

31 stycznia godzina 15.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie.
24 stycznia godzina 14.00 31 stycznia godzina 16.00 Potwierdzenie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenie opłaty za żywienie i  potwierdzenie opłaty za opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat. Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji.

3 lutego
godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku

 3 lutego
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2020 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
 3. a) posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
 4. b) złożenie prawidłowo wypełnionej i wydrukowanej karty kwalifikacyjnej uczestnika,
 5. c) uiszczenie opłat za opiekę oraz posiłki1
 6. d) przestrzeganie zasad regulaminu FPE.
 7. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).
 8. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
 10. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
 11. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
 12. Z opłat za opiekę oraz wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.
 13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
 • opiekę w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
  nr 35  1030  1508   0000  0005   5113   2002
 • posiłki w wysokości 10 złotych  dziennie na rachunek
  nr 68 1020 1055 0000 9302 0149 8021
 1. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic składa wniosek do kierownika wypoczynku o zwrot opłat za opiekę, w ciągu 7 dni od zakończenia Akcji.  Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie 22 6272823 e-mailowo swietlica@sp360.warszawa.pl lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.
 2. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 6. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
 7. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2020.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.