Dziennik elektroniczny

Szkoła w chmurze – Office 365

W nauczaniu zdalnym korzystamy
z aplikacji Microsoft Teams
Kontakt do administratora: annlewandowska@eduwarszawa.pl
lub za pomocą Librus Synergia

Media społecznościowe

       

Stypendium motywacyjne

Kryteria uzyskania stypendium motywacyjnego (za wyniki w nauce)
Zachowanie wzorowe oraz

Klasy IV-VI
Średnia ocen 5,30 i wyżej
Klasy VII – VIII
Średnia ocen 5,00 i wyżej

Karta Rowerowa

Karta rowerowa
[informacje]

Ważne dokumenty i informacje

 • Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie
  – obowiązujące od 01.04.2022 r. [link]
 • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/23 [link]
 • Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/23 [link]
 • Etapy rekrutacji do klasy I z rozszerzonym programem edukacji muzycznej na rok szkolny 2022/2023 [link]

  Lato w mieście / dyżur zerówek - żywienie [link]

W naszej szkole będzie organizowane LATO W MIEŚCIE.
Odsyłamy do strony Biura Edukacji  www.edukacja.warszawa.pl 
Panel logowania/rejestracji: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
20.06.2022 r., godz. 8.00 - Publikacja wolnych miejsc
Od 20.06.2022 r., godz. 12.00 - Rekrutacja na wolne miejsca poprzez kontakt elektroniczny z koordynatorem akcji - Anna Włodarska
adres e-mail: AWLODARSKA@EDUWARSZAWA.PL

Szanowni Państwo,
Aktualnie trwają prace nad nowym szablonem strony internetowej szkoły.
Na stronie aktualizowane są tylko obowiązujące dokumenty.
Zapraszamy na oficjalny profil fejsbukowy [link]
Informacje z życia szkoły można również znaleźć na:
Koło wiedzy w świetlicy SP360 [link]
Szkolny Klub Wolontariatu SP360 [link]
Biblioteka SP360 [link]

Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 360

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, ze zm.).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych ucznia, a także na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest również wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

Dla kogo jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Badania i diagnoza

W szkole przeprowadzane są badania przesiewowe, mające na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, jakie mają, lub mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie w szkole. Na celu jest również wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, oraz w środowisku społecznym. Podczas przeprowadzania badań przesiewowych lub diagnozy, szkoła współpracuje z rodzicami, rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami, specjalistami i placówkami wskazanymi przez rodzica/ opiekuna dziecka.

 

Szkoła rozpoznaje potrzeby ucznia poprzez:

 • obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
 • prowadzenie badań (przesiewowych i pogłębionych) i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 

Jeśli mimo udzielanej w szkole uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, kierowany jest on przez specjalistów lub wychowawcę na dalsze badania do wskazanych placówek (min. publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej).

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem, oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.

Formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, zostają przekazane rodzicom uczniów przez specjalistów lub nauczycieli, którzy zajęcia będą prowadzić.

Dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna
Rodzice dzieci posiadających dokumentację psychologiczno-pedagogiczną (np. opinia psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, zaświadczenie lekarskie), dobrowolnie składają kserokopie wyżej wymienionej dokumentacji w sekretariacie szkoły. Dostarczenie wspomnianych dokumentów umożliwi objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi.

 

UWAGA: Dokumentacja złożona wyłącznie tą drogą jest uznawana przez specjalistów i nauczycieli i kwalifikuje ucznia na wybrane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, (IPET). IPET powstaje w ciągu 30 dni od dnia złożenia orzeczenia przez rodziców. Kopia dokumentu jest przekazywana rodzicom podczas spotkania z zespołem i omówienia pracy z uczniem na danym etapie edukacyjnym. Z rodzicami ucznia posiadającego orzeczenie zespół nauczycieli i specjalistów spotyka się 2 razy w roku: we wrześniu i w maju. Podczas spotkań omawiane są postępy w pracy z uczniem, oraz przekazane zalecenia do pracy w domu.

Dla ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, zostaje założona Karta Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (KPPP). Rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji swojego dziecka, opracowywanej na potrzeby organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Uczniowie zostają zakwalifikowani na zajęcia w ciągu 2 tygodni od dnia dostarczenia dokumentu do sekretariatu. Rodzice mają prawo zrezygnować z wybranych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wypełniając oświadczenie dostępne u psychologa szkolnego.

Rodzice mogą wnioskować o wydanie opinii szkolnej o uczniu. W celu otrzymania opinii szkolnej o dziecku, rodzice składają wniosek do Dyrektora Szkoły o wydanie opinii.  Opinię sporządza się w terminie do 14 dni, od dnia wpłynięcia wniosku.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.


Deklaracja dostępności [link]

Innowacje

Program Edukacji Kulturalnej
klasa 8b [link]

Program Edukacji Muzycznej
klasa 1a, 2a, 3a [link]

Szkoła na okrągło

A to Polska właśnie – gazetka

Dzwonki

0. 7.10 – 7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40 (przerwa śniadaniowa)
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 – 11.35 (I przerwa obiadowa)
5. 11.55 – 12.40 (II przerwa obiadowa)
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25

Archiwa